A. A. Borovkov - Matematikai statisztika

A. A. Borovkov - Matematikai statisztika
Click image for Gallery
  • Termék kód: 3xN9CEEN
  • Elérhetőség: Raktáron
  • €135,99 €46,99
+
-

Részletes leírás

A. A. Bo­rov­kov a Mar­kov, Cseb­isev, Kol­mo­go­rov, Lin­nik ma­te­ma­ti­ku­sok ne­vé­vel fém­jel­zett orosz va­ló­szí­nű­ség­szá­mí­tá­si és sta­tisz­ti­kai is­ko­la mél­tán híres kép­vi­se­lő­je. Ma­te­ma­ti­kai sta­tisz­ti­ka című köny­ve szá­mos orosz egye­te­men lett tan­könyv és egy­ben ku­ta­tók alap­ve­tő ké­zi­köny­ve.A könyv alap­já­ul azok a ma­te­ma­ti­kai sta­tisz­ti­ka elő­adá­sok szol­gál­tak, me­lye­ket Bo­rov­kov sok éven át tar­tott a No­vo­szi­birsz­ki Egye­te­men. Nem egyet­len kur­zus anya­gát tar­tal­maz­za, hanem több, kü­lön­fé­le fel­épí­tés­mód­ban meg­tar­tott kur­zu­sét, ennek meg­fe­le­lő­en az el­mé­le­ti in­dít­ta­tá­sú, il­let­ve gya­kor­la­ti, al­kal­ma­zá­si szem­pon­to­kat előny­ben ré­sze­sí­tő elő­adá­sok tan­köny­vé­ül is szol­gál.A kü­lön­bö­ző egye­te­mek ok­ta­tói, akik már leg­alább­is rész­ben is­me­rő­sek a té­ma­kör­rel, ki­vá­laszt­hat­nak a könyv­ből olyan pon­to­kat - igen sok­fé­le vál­to­zat le­het­sé­ges -, me­lyek fel­hasz­ná­lá­sá­val össze­ál­lít­ha­tó egy ma­te­ma­ti­kai sta­tisz­ti­kai kur­zus tel­jes anya­ga. Teljes leírás

Specifikációk

Alapadatok
Cikkszám
220458
Gyártó
NO NAME